Poemas POEMARO de JORGE DAS NEVES

* Jorge das Neves e seus poemas * Georgo das Neves POEMARO Idiomas ORIGINALMENTE utilizados PORTUGUÊS e ESPERANTO

26 julho 2007

Avertas PITANGŬO <> BEM-TE-VI avisa


A v e r t o
A v i s o
Flugas Pitangŭo, ne aviadilo Voa um Bem-te-vi, de um avião
ĝi estas. Ĝi naskiĝis en Brazilo. não se trata. Ele nasceu no Brasil.
En l’ arbaro de ĝi venas avizo. Na floresta dele chega um aviso.
Kuraĝa, ĝi avertas ke la nizo, Corajoso, ele previne que o gavião,

la akcipitro, eble falkoneto o açor, talvez um falcãozinho
volas manĝi la filojn de poeto. quer devorar os filhos de um poeta.
Kaŝitaj diabletoj same ŝvebas, Escondidos diabinhos igualmente pairam
dum kelkaj homoj tie-ĉi amebas... enquanto algumas pessoas se amebam...
Aŭdiĝas de Pitangŭo la krikanto: Ouve-se de um Bem-te-vi o grito:
“Estas danĝero, fuĝu!” ... Esperanto "Há perigo, fujam!" ...O Esperanto
suferas. La Movado ne prosperas, sofre. O Movimento não prospera,

komencantoj rapide malaperas. iniciantes rapidamente desaparecem.
Ho, Dio mia! Lupoj en l´arbaro, Oh, meu Deus! Lobos na floresta
ne tia Zamenhofa kolegaro não aquele coleguismo de Zamenhof)
Volas manĝi denove la ŝafidojn, Querem comer novamente os carneirinhos,
kaj fiĉasistoj ĉasas la akridojn...e caçadores de má índole caçam gafanhotos...
Flugas Pitangŭo, ne aviadilo Voa um Bem-te-vi, de um avião
ĝi estas. Ĝi naskiĝis en Brazilo. não se trata. Ele nasceu no Brasil.
En l’ arbaro de ĝi venas avizoj. Na floresta chegam dele os avisos.
Kuraĝa, ĝi avertas pri la nizoj... Corajoso, ele previne sobre os gaviões...

Jorge
PITANGŬO
Bem-te-vi
das
Neves
Konstruata
Em construção


24 julho 2007

Tri "BEM-te-VIs" <> Três BEM-te-VISTriopo sonete manĝas pitangon...
Trio em soneto come pitanga...Homenagem
Omaĝe
Syllas Chaves & Emerson Werneck

Pitanguso, Pitangŭo, Pentuvio... {Bem-te-vi, Bem-te-vi, Bem-te-vi....
Tri nomoj por la sama Bem-te-vi! {Três nomes para o mesmo Bem-te-vi!
Ĝojas poetoj, venkas Poezio, {Ufanam-se poetas, vence Poesia,
riĉiĝas la metriko tie-ĉi! {torna-se rica a métrica aqui.

Malgraŭ silento de l´ Akademio { Apesar do silêncio da Academia
la birdetaro ĝojas ĉi kun mi; {a passarada alegra-se aqui comigo;
ĉe ni prosperas Ornitologio {junto a nós prospera a Ornitologia
dum la pitangon manĝas tiuj tri. { enquanto aqueles três comem a pitanga.

Pentuvio, Pitangŭo, Pitanguso... {Bem-te-vi, Bem-te-vi, Bem-te-vi...
samaj birdetoj kun la sama kanto {os mesmos com o mesmo canto
por la venko de lingvo Esperanto. {para a vitória da língua Esperanto.

Ĉe birdetaro daŭras la koruso {No meio da passarinhada continua o coro
kaj inter ĉiuj fortas harmonio: { e entre todos é forte a harmonia:
Pintanguso! Pitangŭo! Pentuvio! {Bem-te-vi ! Bem-te-vi ! Bem-te-vi

Jorge das Neves
poeta@infolink.com.br
Konstruata paĝaro
Páginas em construção
http://jorgedasneves.com

22 julho 2007

Acróstico <> Akrostiko al AMANDA


A m a n d a

A mikeco nomiĝas ĉi Amanda...

M esaĝoj novaj brilos sur l´ ekrano

A l nova amikino de poeto,

N
aiva kaj tre ĝoja veterano...

D enove venas A de l´ alfabeto:

A mikeco nomiĝas ĉi Amanda
!

Jorge das Neves
poeta@infolink.com.br
Konstruata paĝaro
http://jorgedasneves.com

Canção da Cordialidade <> Kanzono de Afableco


Amiko, estu bonvena {Amigo, seja bem-vindo
la domo vias { a casa é sua
restadu viaplaĉe { fique à sua vontade
vi ne petas, vi ordonas {você não pede, você manda
ja por vi ĉio plej bona de mi {de fato a você melhor de mim
kaj plie la Dia Graco! { e mais a Graça Divina!
Amiko, estu bonvena! {Amigo, seja bem-vindo!

Foto de IVAN (Balneário Camboriú * Santa Catarina)
Muziko de Villa-Lobos
(kun partituro por 4 voĉoj)
A música de Villa-Lobos
(com partitura para quatro vozes)

La originalaj versoj apartenas al Manuel Bandeira
Os versos originais pertencem a Manuel Bandeira
Versio al Esperanto
Versão para o Esperanto
Jorge das Neves

19 julho 2007

LOVE > akrostiko<>acrósticoLoveAmoAmor
*********************************************************************

L aŭdas mi tian maskon de la AMO
O
ndas Vi en profundo de
PASIO…
V i, maskita, fariĝas mia
FLAMO!
E n mia vivo, Vi la POEZIO!

L eio na máscara... a do sono, AMOR!
O nde pensas que estou, minha QUERIDA?
V amos amar? tu és a minha FLOR...
E ssa vontade está em minha VIDA!

Jorge das Neves * poeta@infolink.com.br

17 julho 2007

Vera Parnaso kaj mia Horizonto <> Verdadeiro Parnaso e meu Horizonte


Vera Parnaso kaj mia Horizonto
* Verdadeiro Panaso e meu Horizonte *

La gloro estas efemera! Mi {A glória é efêmera! Não
ne donas animon al diablo. {dou alma ao diabo.
Kredu vi: mi parolas kun afablo, {Creiam vocês: falo com afabalilidade,
tamen faras averton tie-ĉi: {todavia faço um aviso aqui:

Estas ne mi en la antologio, {Não estou na antologia,
ĉar paperaĵo estas ĝi. Sendube {pois ela é coisa de papel. Sem dúvida
per l’ Interreto flugas Poezio {pela Internet voa Poesia
dum la Suno plubrilas supernube.enquanto o Sol brilha mais acima das nuvens.

Parnaso estas loko por poetoj. {Parnaso é lugar para poetas.
Antologio portas ne la gloron,{Antologia traz não a glória,
ĝi dependas de monaj piruetoj {ela depende de financeiras piruetas
kaj bezonas de ventoj la favoron... {e necessita de ventos a favor...

Vera Parnaso ne bezonas tion, {Verdadeiro Parnaso não precisa disso,
ĝi estas rigardata sur la Monto, {é visto sobre o Monte,
restejo de la Muzoj... Poezion {moradia das Musas... Poesia
mi sendas al adreso: Horizonto! remeto ao endereço: Horizonte!

Jorge das Neves

Blogo konstruata <> Blog em construção
http://jorgedasneves.com

14 julho 2007

Mi, speco de Fenikso <> Eu, uma espécie de Fênix


Sep Vivoj
(Sete vidas)
Mi, speco de Fenikso, mil motivojn {Eu, uma espécie de Fênix, mil motivos
havas por renaskiĝoj sur la Tero {tenho para renascimento sobre a Terra:
: iras mi kaj revenas sen mistero! {vou e volto sem mistério!
Kvazaŭ kato travivas mi sep vivojn... {Como gato vivo sete vidas...

Sep vivojn havas mi en ĉi kvadranto, {Sete vidas tenho neste quadrante,
sed mi fariĝas nur simpla birdeto,{mas me faço apenas de simples passarinho,
flugiloj blankaj, koro de poeto, {asas brancas, coração de poeta,
de la pitangŭo estas mia kanto. * {do bem-te-vi é o meu canto.

Neniu interveno en l’ arbaro {Nenhuma intervenção na floresta
(tie-ĉi estas ne akademio). {(aqui não há academia).
Plenplena de natura poezio, {Repleto de poesia natural,
kelkfoje min forgesas... kalendaro! {algumas vezes me esquece...calendário!

Friversisto (sen mastro por kontrolo) ** {Livre escrito (sem dono para controle)
mi fariĝis nenies satelito, { não me torno satélite de ninguém
kaj la orajn medalojn pro merito { e medalhas de ouro por mérito
ne volas mi pendigi sur la kolo. {nem quero pendurar no meu pescoço.

Mi, speco de Fenikso, mil motivojn {Eu, uma espécie de Fênix, mil motivos
havas porti kronon de poeto {tenho de usar uma coroa de poeta
en mia karesama silueto. {em minha carinhosa silhueta.
Kvazaŭ kato travivas mi sep vivojn... {Como um gato vivo sete vidas...

Jorge das Neves
poeta@infolink.com.br
Rio (Copacabana), 14/Julio/2007
Glosoj <> Glosas

La aŭtoro defendas {O autor defende
por la brazila birdeto {para o passarinho brasileiro
* BEM-TE-VI
la vortojn {as palavras
* Pitangŭo (gvarnialingve: Pitanguá)
{de língua guarani

* Pitanguso (latine: Pitangus sulphuratus) {de formação latina
** FRI

estas prefikso elpensita {é um prefixo criado
de Das Neves {por Das Neves
el la angla vorto “free”. {da palavra inglesa "free".
Tiu neologismo ricevas signifon {Esse neologismo recebe o significado
de “libereco”. { de "liberdade.
Tiel
{Desse modo

friversisto = libera poeto
livre poeta
<> ou
“ poeto, kiu ĝuas verkliberecon ”

"poeta que usufrui a liberdade de escreve"
Cetere <> Aliás
la pitangŭo-krio { o grito do bem-te-vi
havas simbolan signifon {um significado simbólico
LA KRIO PRI LIBERECO
O GRITO DE LIBERDADE

Amo al Printempo <> Amor à Primavera


♥   ♥   ♥   ♥   ♥  ♥   ♥ ♥  ♥♥  -:¦:-¨`*:. .:*¨“-:¦:-   -:¦:-   “   -:¦:- ♥-:¦:-  BEIJOS
  -:¦:-KISOJ   -:¦:-    -:¦:-   -:¦:-   -:¦:- ♥   ♥  -:¦:- -:¦:- ♥  ♥    -:¦:-  ♥   ♥  ♥  
.....Vin AMAS mi = ♥......♥TE AMO ♥ = ♥.......♥Vin AMAS mi ♥ = ♥........♥TE AMO ♥ = ♥........♥Vin AMAS mi♥ = ♥........♥TE AMO ♥ = ♥.......♥Vin AMAS mi ♥ = ♥......♥TE AMO = ♥.....♥Vin AMAS mi ♥ = ♥....♥TE AMO ♥ = ♥...♥Vin AMAS mi♥ = ♥..♥TE AMO ♥ = ♥.♥Vin AMAS mi♥ = ♥.♥Vin AMAS mi ♥ = ♥.♥TE AMO ♥ = ♥..♥Vin AMAS mi ♥ = ♥...♥TE AMO ♥ = ♥....♥Vin AMAS mi ♥ = ♥.....♥TE AMO ♥ = ♥......♥Vin AMAS mi♥ = ♥.......♥TE AMO ♥ = ♥........♥Vin AMAS mi♥ = ♥........♥TE AMO ♥ = ♥........♥Vin AMAS mi ♥ = ♥.......♥TE AMO ♥ = ♥......♥Vin AMAS mi ♥ = ♥.....♥TE AMO ♥ = ♥....♥Vin AMAS mi
Printempo = Primavera

13 julho 2007

Ne gravas la silento... <> Não importa haja silêncio...


La rozo silentas...
A rosa não fala...
Ne gravas la silento, ĉar silentas {Não importa o silêncio, pois calam-se
la lipoj por aŭskulti mian koron... {os lábios para ouvirem meu coração...
Rigardu ĉi, rigardu tiun floron, {Repare aqui, olhe essa flor,
kiu silente tute elokventas. {que em silêncio é toda eloqüente.

Per la bril' de l' okuloj mi parolas {Pelo brilho dos olhos falo
al vi, despli sincere, kara mia, {a você, muito mais sincero, minha querida,
ol per la amkonfeso tradicia. {que pela confissão de amor tradicional.
La silento trankvile min konsolas, {O silêncio tranqüilamente me consola,

ĉar amindumo estas emocio, {pois namoro é emoção,
bunta bukedo, iu freŝa rozo, {colorido buquê, uma rosa em frescor,
poemo ne skribita, milda prozo, {um poema não escrito, uma prosa agradável,
kiseto sur la vango... ambrozio! {um beijo na face... ambrosia!

La amindumo blovas kiel vento, {O namoro sopra como um vento,
fariĝas sonĝo, revo kaj inspiro. {torna-se sonho, devaneio e inspiração.
Kiam vi estas for, venas sopiro. {Quando você está distante, vem uma saudade.
Ho, mi amas! Ne gravas la silento... {Oh, eu amo! Não importa o silêncio...

Jorge das Neves
13/Julio/2007

Bankedo kaj Balo
Banquete e Baile
Finiĝas en Rio de Janeiro
Encerra-se no Rio de Janeiro
la 42-a Brazila Kongreso de Esperanto
O 42º Congresso Brasileiro de Esperanto