Poemas POEMARO de JORGE DAS NEVES

* Jorge das Neves e seus poemas * Georgo das Neves POEMARO Idiomas ORIGINALMENTE utilizados PORTUGUÊS e ESPERANTO

30 abril 2006

KAROL' VOJTILAKAROL' VOJTILA


Papo Johano Paŭlo II


Silentas sur la Tero voĉo prava
de Papo, dank' al kiu Esperanto,
Vatikane, fariĝis lingvo grava,
ne kaŝita kikaro aŬ talanto.

De Zamenhof li estis samlandano,
poligloto, plej sankta retoriko.
Ŝajnas, ke li naskig'is homarano,
kiel rajtas fariĝi katoliko.

Johano Paŭlo, ja Homo de Dio,
pola mondcivitano, koro brila...
Ci daŭre vivas en Esperantio,
esperantisto vera... ho, Vojtila!


Jorge das Neves * Georgo das Neves
poeta@infolink.com.br


Traduko didaktika helpe al komencantoj
Tradução didática como auxílio a iniciantes.KAROL VOJTYLA

Papa João Paulo IICala-se sobre a Terra a voz justa
de um Papa, graças ao qual o Esperanto,
no Vaticano, se fez língua importante,
Tão um escondido talento ou moeda antiga.

De Zamenhof ele foi conterrâneo,
poliglota, mais santa retórica.
Parece que ele nasceu "homarano"
como por direito pode torna-se um católico.


João Paulo, de fato Homem de Deus,
polonês cidadão do mundo, coração em brilho...
Tu continuas vivo na Pátria do Esperanto,
esperantista verdadeiro... oh, Vojtyla!

JdN * GdN astroneves@infolink.com.br

Zeuso, Hermeso kaj CentauroZEŬSO, HERMESO k CENTAŬRO *

Amikaron mi havas en ĉiu stratangulo,
pro tio estas mi tre feliĉa. Pli da homoj
plu helpas min. Al ili mi iras kun gratulo:
malfermiĝas fenestroj kaj pordoj de la domoj...

La mondo estas multe pli granda ol la Tero,
animoj ŝvebas ĉie, en ĉiu parto... Jes,
dependas tio nur de merito. Ne mistero!
Eĉ Zeŭso al mi sendas la helpon de Hermes`...

Sendube horoskopo kapablas montri tion. **
Ĉu vi ne kredas?... Ha! al mi gravas propra penso,
fido je Gardanĝelo... Prosperan harmonion
mi ĝuas kaj mi vivas kun hela blanka lenso.

Sur la ŝultro potence amika de Giganto
staras mi, kvazaŭ nano. El tio tia forto
en tuta mia vivo de brava batalanto.
Li estas la Centaŭro, protekto, mia sorto!

Rimarkoj
* Zeŭso (aŭ Jupitero), Sinjoro de la gedioj
Hermeso (aŭ Merkuro), filo de Zeŭso kaj lia mesaĝisto
Centaŭro, fabela estaĵo, prezentanta homan buston sur ĉevala korpo.
** Interpretado pri la situacio de iuj planedoj (inkuzive Suno k Luno), je la naskiĝa horo de homo,
konsiderataj latitudo k longitudo de la naskiĝurbo. (Tiel mi korektas la difinon de horoskopo en PIV)

LL Rio, 30\Aprilo\2006
Jorge das Neves * Georgo das Neves
poeta@infolink.com.br
http://georgapoemo.blogspot.com.br

Traduko helpe al komencantoj
Tradução auxiliando iniciantes

ZEUS, HERMES e CENTAURO *

Roda de amigos tenho em cada esquina,
por isso sou muito feliz. Mais pessoas
continuamente me auxiliam. A elas me dirijo com gratidão:
abrem-se janelas e portas das casas...

O mundo é muito maior que Terra,
pairam almas por todos os lugares, em cada parte... Sim,
isso depende apenas de mérito. Não há mistério!
Até Zeus me envia o auxílio de Hermes...

Sem dúvida o mapa astrológico é capaz de mostrá-lo. **
Por acaso você crê?... Ah! o que me importa é o pensamento próprio,
fé no Anjo de Guarda... De uma harmonia próspera
desfruto e vivo com uma clara e branca lente.

Sobre o ombro poderosamente amigo de um Gigante
mantenho-me de pé. Daí essa força
em toda a minha vida de bravo lutador.
Ele é o Centauro, proteção, minha sorte!

Observações
* Zeus (ou Júpiter), Senhor das deusas e deuses
Hermes (ou Mercúri), filho de Zeus e seu mensageiro.
Centauro, entidade fabulosa, que apresenta busto de homem em corpo de cavalo.
** Em português, no caso,em vez de horóscopo,dizemos "mapa astrológico", sendo a interpreção a respeito da posiçao de alguns planetas (inclusive Sol e Lua), na hora de nascimento de uma pessoa, consideradas a latitude e a longitude da cidade natal.
LL Rio, 20\abril\2006
JdN * GdN astroneves@infolink.com.br

Akrostiko al Pentuvio

AKROSTIKO AL PENTUVIO
(samtempe konsidere al Internacia Tago pri Laboro)

A
l brava batalanto Pentuvio,
D oktoro ankaŭ pri Astrologio
O maĝe mi versumas tie-ĉi
N e pro tio ke nia idiomo
I nvadas lian vivon en la domo
S enĉese, tage-nokte pli kaj pli…

S endube li meritas la medalon!
A ntaŭen iras li en la batalon,
L aboras kaj deĵoras kun fervoro,
I nteligente faras sian parton...
B ela laboro: havu li bonfarton:
A donis, multe pli ol profesoro!

Rio, la 1-an de Majo 2006-04-30
Jorge das Neves * Georgo das Neves
poeta@infolink.com.br

Estas preskaux neeble trakuki akrostikon akrostike, tamen
É quase impossível tradudir acróstico acrosticamente, todavia

jen helpa traduko al komencantoj
eis tradução auxiliar a iniciantes:

A o bravo batalhador Pentuvio,
D outor também em Astrologia,
O portunamente versejo aqui
N ão porque nosso idioma
I nvada sua vida em casa
S em parar, dia-e-noite, mais e mais...

S em dúvida ele merece a medalha!
A diante ele segue entrando na batalha,
L abuta e dá plantão com fervor,
I nteligentemente ele faz sua parte...
B elo trabalho: tenha ele boa saúde:
A donis, muito mais que professor!

Rio, considerando o 1° de maio 2006
Dia Internacional do Trabalho
Jorge das Neves * Georgo das Neves
poeta@infolink.com.br
http://georgapoemo.blogspot.com

Pentuvio = Pitanguso
PENTUVIO aŭ PITANGUSO

* Al Pentuvio I omaĝo de Pitanguso I *

Adonis kaj Georgo finfine sinonimas!
Georgo, PITANGUSO; Adonis, PENTUVIO,
kaj ambaŭ (ĉar birdetoj amikaj) bele rimas,
laŭ vidpunktoj feliĉaj en Ornitologio.

De onomatopeo naskiĝis Pentuvio.
Pitanguso naskiĝis radike de latino
: Beleco por Beletro, pepadas Poezio,
la vortoj venis ĉarme, parolis la Destino!

Ho, Sankta Zamenhofo, plu benu la Movadon;
prizorgu l' amikaĵon ĉe nia kolegaro;
lumigu ĉies volon, malfermu ĉiun padon,
kaj en la Akademi', ne silento kaj ne baro. ...

Instruu komprenadon, insistu pri la Paco.
Pluflugu Pitanguso! Plufugu Pentuvio!
Larĝiĝu ĉiuj vojoj; kun amo, pli da spaco,
la Paco kaj la Spaco en ĉi Esperantio!

Sanktan Sabaton...
Pluflugu Pitanguso!
Plufugu Pentuvio!

LL Rio, je 15/Aprilo/2006
Jorge das Neves * Georgo das Neves
poeta@infolink.com.br
http://georgapoemo.blogspot.com

Libera traduko helpe al komencantoj
Livre tradução, auxiliando iniciantes:

OS DOIS BEM-TE-VIS
* ou * OS BEM-TE-VIS DO BEM *

Adonis e Jorge finalmente são sinônimos!
Jorge, PITANGUSO; Adonis, PENTUVIO,
e ambos (porque passarinhos amigos) belamente rimam,
segundo pontos-de-vista felizes em Ornitologia.

De onomatopéia nasceu Pentuvio.
Pintaguso nasceu de radical latino.
: Beleza para Literatura, gorjeia Poesia,
as palavras chegam com charme, falou o Destino!

Oh, São Zamenhof, prossiga abençoando o Movimento;
preserve a amizade materialmente demonstrada em nossa comunidade;
ilumine a vontade de todos, abra cada caminho,
e na Academia (não haja) silêncio nem obstáculo...

Ensine compreensão, insista sobre a Paz.
Continue a voar Pitanguso! Continue a voar Pentuvio!
Alarguem-se todos os caminhos, com amor, mais espaço,
a Paz e o Espaço neste País do Esperanto!

Sábado de Aleluia...
Continuem a voar os Bem-te-vis do Bem!
Voe Pitanguso!
Voe Pentuvio!

LL Rio, je 15/abril/2006
Jorge * Georgo
astroneves@infolink.com.br
http://georgapoemo.blogspot.com