Poemas POEMARO de JORGE DAS NEVES

* Jorge das Neves e seus poemas * Georgo das Neves POEMARO Idiomas ORIGINALMENTE utilizados PORTUGUÊS e ESPERANTO

05 agosto 2011

FERNANDO MARINHO eterne datrevenas ANIVERSARIA ETERNAMENTE

FERNANDO MARINHO ETERNAS

# dulingve kaj  familianoj en lia orkuto #

em Esperanto e Português e familiares em seu orkut


Daŭre vivas l’ Eterna Prezidanto

Continua sua vida o Eterno Presidente

Fernando Marinho, la batalanto

Fernando Marinho, o batalhador

por Esperanto. Li, vera Leono,

pelo Esperanto. Ele, verdadeiro Leão,

datrevenas hodiaŭ, bastiono

aniversaria hoje, baluarte

de la Ligo, Amiko plej sincera

da Liga, Amiko dos mais sinceros

dum tuta sia vivo ĉi, surtera!

durante todo sua vida aqui, na terra!

El ĉielo rigardas li kaj diras

Do céŭ ele olha e diz

: Mi estas tre feliĉa!”... Bondeziras

: “Estou muito feliz!”... Desejamos

ni ĝojon al Marulo, batalanto

alegria espiritual ao Marinho, batalhador

kaj de BEL* la Eterna Prezidanto.

e da BEL o Eterno Presidente.

Korsalutojn al tuta Familio,

Cordiais saudações a toda a Família

ĉar Marinho ĉi vivas ... kaj en ĉio! 
pois Marinho vive aqui... e em tudo!


Jorge das Neves Georgo das Neves
poeta@infolink.com.br

http://jorgedasneves.com/

* BEL – Brazila Esperanto-Ligo
LBE - Liga Brasileira de Esperanto