Poemas POEMARO de JORGE DAS NEVES

* Jorge das Neves e seus poemas * Georgo das Neves POEMARO Idiomas ORIGINALMENTE utilizados PORTUGUÊS e ESPERANTO

05 agosto 2011

FERNANDO MARINHO eterne datrevenas ANIVERSARIA ETERNAMENTE

FERNANDO MARINHO ETERNAS

# dulingve kaj  familianoj en lia orkuto #

em Esperanto e Português e familiares em seu orkut


Daŭre vivas l’ Eterna Prezidanto

Continua sua vida o Eterno Presidente

Fernando Marinho, la batalanto

Fernando Marinho, o batalhador

por Esperanto. Li, vera Leono,

pelo Esperanto. Ele, verdadeiro Leão,

datrevenas hodiaŭ, bastiono

aniversaria hoje, baluarte

de la Ligo, Amiko plej sincera

da Liga, Amiko dos mais sinceros

dum tuta sia vivo ĉi, surtera!

durante todo sua vida aqui, na terra!

El ĉielo rigardas li kaj diras

Do céŭ ele olha e diz

: Mi estas tre feliĉa!”... Bondeziras

: “Estou muito feliz!”... Desejamos

ni ĝojon al Marulo, batalanto

alegria espiritual ao Marinho, batalhador

kaj de BEL* la Eterna Prezidanto.

e da BEL o Eterno Presidente.

Korsalutojn al tuta Familio,

Cordiais saudações a toda a Família

ĉar Marinho ĉi vivas ... kaj en ĉio! 
pois Marinho vive aqui... e em tudo!


Jorge das Neves Georgo das Neves
poeta@infolink.com.br

http://jorgedasneves.com/

* BEL – Brazila Esperanto-Ligo
LBE - Liga Brasileira de Esperanto


30 março 2011

Al PETRA SMIDÉLIUS hungara MUZO


Esperantista Asocio de San-Paulo
PETRA SMIDÉLIUS
akrostika korsaluto

Per flugiloj de favora vento

En Brazilon venis belulino!

Ties brilo, ĉarmo kaj talento

Rimas al la plumoj de l' destino

Alvenantaj kun hungara sento.

Jorge das Neves Georgo das Neves


29 julho 2009

uniVERSO DE LILITH (Esperanto/Português)

LILITA! Ho, LILITA!
Laŭ serĉesploro pri la Mito

LILITA ne devenas de viro, de Adamo!
La UNUA INO estas modelo de femalo,
ne tiu ero, tiu vertebro sen la flamo,
ne varo en vitrino! Ŝi mem l´originalo!

Inseksa faŭno, mastras ŝi propran emocion.
Ŝi mastras kaj ŝi nutras, ne Evas sen libido.
LILITA havas volon, ne serĉas fantazion,
amoras kun orgasmo, sen ĝeno kaj sen brido.

LILITA ne toleras restadi sub la viro,
la monon perlaboras, amegas liberecon,
parolas kun kuraĝo pri amo kaj deziro,
amore ŝi pli ĝuas kaj prenas sian pecon...

LILITA! ho, LILITA! ci estas akvarelo,
plezuro, aventuro, malofta amalgamo
: ci perdas ne kuraĝon, ne ci estas anĝelo...
: ci, vere, ne devenas de viro, de Adamo!

JO®GE DAS NEVES
Rio de Janeiro – Brazil
poeta@infolink.com.br
http://jorgedasneves.com/

Tradução literal pelo próprio autor
LILITH! oh, LILITH!
segundo pesquisa sobre o Mito

LILITH não se origina de homem, de Adão!
A PRIMEIRA MULHER é modelo de fêmea,
não aquela parte, aquela vértebra sem a chama,
não mercadoria em vitrina! Ela mesma o original !

Fauno do sexo feminino, controla sua própria emoção.
Ela mesma domina e se nutre,
não como uma Eva sem libido.
LILITH tem o querer, não busca fantasia,
faz amor com orgasmo, sem constrangimento, sem freio.

LILITH não admite permanecer por baixo do homem,
ganha seu próprio sustento, anseia liberdade,
expressa-se com coragem sobre amor e desejo,
fazendo sexo ela mais goza e consegue sua parte.

LILITH, oh, LILITH! Tu és uma aquarela
prazer, aventura, precioso amálgama
: jamais perdes coragem, não te fazes de anjo...
: verdadeiramente não procedes de um homem, de Adão!

Autor e tradutor Geo®go das Neves
JO®GE DAS NEVES poeta@infolink.com.br

BILDO/Imagem
de
VESTALL LILITH

02 junho 2009

KIE SYLLA CHAVES ?


SYLLA CHAVES

DEĴORAS EN OLIMPO
Poetoj ne forpasas. Poezio ne putras,

kiel putras ja kompoto...

Daŭras SYLLA en la Akademio

: SYLLA CHAVES: poeto, poligloto.

Samideano klera, patrioto

kara majstro pri vorto, gramatiko

la lasta opinio pri radiko

: SYLLA CHAVES: poeto, poligloto

Ne manku tie-ĉi sincera noto:

"vortaristo en plena evoluo

en la Movado restas li guruo"

: SYLLA CHAVES: poeto, poligloto

Admiralo de nia Verda Floto

pro merito kaj laŭ reputacio

en la praktiko kaj en teorio

: SYLLA CHAVES: poeto, poligloto

Li venkas, ne necesas la baloto,

en la listo li estas mem la kapo,

ne sacerdoto, tamen nia papo

: SYLLA CHAVES: poeto, poligloto

Poetoj ne forpasas! Poezio

ne putras, kiel putras ja kompoto...

Daŭras SYLLA en la Akademio

: SYLLA CHAVES: poeto, poligloto


JO®GE DAS NEVES

poeta@infolink.com.br
http://jorgedasneves.com
SYLLA CHAVES
ek de la 31/maio/2009
deĵoras
en OLIMPO.

02 outubro 2008

Bonan vesperon


Bonan vesperon al Vi

Bonan

23 setembro 2008


Akrostiko al La LAMPIRO
Oficiala Organo de EASP

Esperanto-Asocio de San-Paûlo

Lasu, ke mi parolu kun sincero

Al tuta legantaro sur la Tero:


La LAMPIRO per sia tradicio

Ampleksas la beletron, al senfino

Montrante la kulturon en Brazilo,

Propagande, samkiel florvitrino

Internacia!... Ĝi mem la defilo,

Repertuaro de la Poezio:

Ondas en La LAMPIRO tradicio!


Jo®ge das Neves
poeta@infolink.com.br
http://jorgedasneves.com
La akrostiko estas publikigita
en orkuta dulingva komunumo
'ACRÓSTICO plus AKROSTIKO'
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=27178314

[mudklaku supre por eniri en la orkutan komunumon]

12 setembro 2008

Na FLOR DO LÁCIO do AMOR


BUSTO de Dr.ZAMENHOF
(na Praça da República em São Paulo)
e
ÁS DE AMOR
(ícone do poeta em sua página no orkut)

Por decepções e habituais intrigas,
afastam-se pessoas bem antigas...
Pouco importa que me desprezem, sabe? (*)
Versos farei e espero o ranço acabe,
que o ÁS DE AMOR jamais será rasgado,
como (num pesadelo !) foi sonhado...
Quero meu ÁS bonito e vencedor,
perfeito emblema de elegante Amor,
quero que a vida seja cor-de-rosa,
que eu seja amado sempre em verso e prosa
em nossa bela Língua Portuguesa.
Amado, eu?!.. no Esperanto?... Com certeza,
se esperantista fosse um ser normal,
que praticasse o Amor Universal,
em vez de criticar e... fofocar!
O próprio Zamenhof ao discursar
no primeiro congresso de Esperanto, (**)
não pôde completar seu belo canto,(***)
embora merecesse toda a Glória.
Quantos desgostos teve!... Leia a história!
De vez em quando seu busto é visitado,
mas, sendo bronze, o Mestre está calado...
Não busco ser o errado ou ser o certo,
apenas vacinei-me e estou ... esperto,
pois decepções e habituais intrigas
afastam as pessoas bem antigas
...
(*) Abro exceção para EASP
(Esperanto-Asocio de San-Paulo)
sempre gentil para comigo, inclusive
não só publicando em LA LAMPIRO
poemas meus, como os ilustrando por iniciativa própria.
(**) Na França (em Boulogne-sur-Mer) em 1905
(***) Zamenhof era também poeta.
Exigiram-lhe não declamasse a estrofe de um poema,
apesar do elevado ecumenismo dos versos.

Jo®ge das Neves
que na Primavera de 2008
passará a registrar sua história
e produção literária bilíngüe
apenas no site em construção
http://jorgedasneves.com

18 junho 2008

VOLUPTA VALSO (Valsa do Amor Ardente)

* musklaku por larĝigi la foton *


SONETO DE VOLUPTA VALSO

Volupte valsas ino! Vulkano venkas, voras

la belan korpon plenan de amo kaj deziroj.
Dum nokto geamantoj fervore plu amoras,
kaj venas mateniĝo kun novaj eliksiroj.
Nenio pli valoras. Ŝi amas, plue floras
kaj lito bele ronda ĝardenas kun zefiroj...
Pro karesoj de amo la fontoj reflektoras
la kromoterapion de tiaj amdeliroj.

Okazas ne silento. La valso akompanas
la tutan emocion. La amo melodias.
Verdire la etoson la koro ne profanas.

Voluptas belulino. Ŝi amas kaj ne falsas.
Arabeskas la brakoj. L’amanton Ŝi premias,
vulkane venkas, voras... Volupto vere valsas!

Jo®ge das Neves * Geo®go das Neves
http://jorgedasneves.com

15 junho 2008

ne plu21 abril 2008

BUSDOMO, mia antikva hejmo motoraC I G N O B L A N K A

Veturas nia hejmo motora, buso-domo
dizela... Cigno Blanka! Ĝi iras kaj revenas
kaĵ brilas kun fiero la bela idiomo,
la lingvo Esperanto, dum kiam ni promenas.

Promenas mi kaj ŝi, mia muzo Marilena.
Ni amas la naturon kun ama klorofilo
ĉe maro, sur montaro, sen vesto brilsolena,
en nia bela lando tropika... Jen Brazilo!

Poemoj ĉi muzikas kun rimoj, kun metriko;
la ritmo elokventas, la lingvo Zamenhofas,
kaj dank´ al la miraklo de la Informadiko
al tuta Verda Mondo la versoj plue strofas.

La Cigno tute blanka, simbolo de libero,
Olimpo veturanta, alkovo kaj mondeto,
dum vintro kaj aûtuno, printempo kaj somero
ĝi estas la edeno de muzo kaj poeto!

Jorge das Neves *
Geogo das Neves
poeta@infolink.com.br
Rio de Janeiro
BRAZILO

Antikva Cigno Blanka, kiam
mi k Marilena ĉeestis inaûguron
de kampade jo en São José do Rio Preto (SP)
ĉirkaû 850 kilometroj for de Rio de Janeiro.

Nuntempe, plej nova busdomo
estas nomata BUMERANGO.